หลักสูตรท้องถิ่น

April 22, 2012

หลักสูตรท้องถิ่น : ความหมาย ความสำคัญ ตัวอย่างหลักสูตร

Filed under: Uncategorized — kruputapanya @ 2:45 pm

            หลักสูตรท้องถิ่น  หมายถึงประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดให้กับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่นนั้นๆ  เป้าหมายหลัก คือ  ต้องการให้ผู้เรียนได้นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้น (เขียนโดย อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล   ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  2552)             กองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (2543 : 3 ) ได้ให้ความหมายหลักสูตรท้องถิ่นไว้คือ หลักสูตรที่สร้างขึ้นจากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  หลักสูตรท้องถิ่นจะสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นนั้นๆ เป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่น  ผู้เรียนแสวงหาองค์ความรู้ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของตนเอง  ปรับตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์  ผู้เรียนจะเรียนรู้ตามสภาพจริงของตนเอง  สามารถนำความรู้ไปใช้การพัฒนาตนเอง  ครอบครัว และชุมชนได้             ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539:107) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรท้องถิ่นว่า “หมายถึงมวลประสบการณ์ที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานและบุคคลในท้องถิ่นจัดให้แก่ผู้เรียนตามสภาพปัญหา และความต้องการของท้องถิ่นนั้น ๆ”            กรมวิชาการ […]

© 2014 หลักสูตรท้องถิ่น   Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts   Hosted by Edublogs